Til- og ombygning på Ebeltoft Skole

Elevtallet har over en årrække være faldende i Ebeltoft skoledistrikt, hvilket betød, at der var en betydelig bygningsmæssig overkapacitet. Det blev derfor besluttet at flytte udskolingsafdelingen, som ligger på Skolevej og samle alle aktiviteter på Østerallé. Ebeltoft Skole er derfor fremover én folkeskole med elever på 0.-9. årgang samt Ungdomsskolen.

Proces Arkitekter har efter en samskabende brugerinddragelsesproces tegnet forslag til, hvordan de fysiske rammer på Ebeltoft Skole tilbygges, ombygges, renoveres og indrettes til at kunne danne rammen om undervisning og fritid for elever og medarbejdere på Ebeltoft Skole, så den fremstår som en moderne og attraktiv skole.

I 6. – 9. klasse er det fagene, der bor i lokalerne, som er indrettet og tonet efter det enkelte fag med udstillingsmuligheder og dørfolier, der kan kode rummene. Det giver anerkendelse af fagligheden. For udskolingen er der etablere nye grup­perum og tre torve, der understøtter den projektbaserede undervisning. I Videnstorvet er indrettet PLC med muligheder for gruppearbejde og fordybelse, og i Fagtorvet er indrettet med elevlockers, der danner rum i rummet, som også kan benyttes til gruppearbejde og hyggeområder i fritidssituationerne. Bytorvet er indrettet med kantine med mulighed for samling af mange elever til formidlingssituationer.

Der er etableret nye lokaler til billedkunst og håndværk og design og naturfagslokalerne er ombygget. Der er etableret person­alearbejdspladser til samtlige medarbejdere.

Proces Arkitekter har som totalrådgiver varetaget projekteringsledelse, skitsering, brugerinddragelsesproces, arkitektprojektering, IKT-ledelse, inventarudbud, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse og fagtilsyn på baggrund af et idéoplæg udarbejdet af Gorm Nielsens tegnestue.

Ydelse: Totalrådgivning og IKT-ledelse
Omfang: 3400 m2
År: 2021-2022
Bygherre: Syddjurs Kommune
Tilknyttede rådgivere: Henry Berthelsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S