kompetencer

Kompetencer / Hvad kan vi?

Byggeriet er blevet mere kompliceret med stigende krav til bl.a. bæredygtighed, tilgængelighed, interessentinddragelse, digitalisering, aftaler og nye samarbejdsformer. Med vores baggrund fra både tegnestuer og bygherrerådgivningsvirksomhed, kan vi hjælpe jer igennem alle projektets faser og hjælpe jer med at træffe kvalificerede beslutninger.

Vi samarbejder med ingeniører og landskabsarkitekter, så vi hver gang kan sætte et fagligt stærkt hold til enhver opgave.

Vores samskabende arbejdsmetode giver projekterne større værdi, og vores projekter er kendetegnet ved at være både smukke, funktionelle og fremtidssikrede.

Brandrådgivning – Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2

Man skal fra januar 2020 være certificeret for at kunne arbejde med rådgivning om brandsikkerhed. Efter det nye bygningsreglement BR18, er det ikke længere kommunens opgave at kommentere de brandtekniske forhold men derimod en certificeret brandrådgiver. Proces Arkitekter kan tilbyde brandrådgivning til brandklasse 2. Brandklasse 2 dækker de fleste bygninger indenfor boliger, institutioner, butikker og erhverv.

Vi kan som certificerede brandrådgivere skrive under på og tage ansvar for brandsikkerheden i jeres bygninger.

Kontakt Mark Lund Andersen for at høre mere.

Procesdesign og brugerinddragelse

Proces Arkitekter har omfattende erfaring med procesdesign og brugerinddragelse. Vores projekter bliver udformet med brugerne i centrum og fokus på samskabelse. Vi anser altid brugernes viden for at rumme et potentia­le, der kan tilføre projektet stor værdi.

Vi besidder en stor værktøjskasse med procesredskaber, der kan rammesætte, bevidstgøre, behovsafklare, inspirere og udfordre jer. Vi viser modet til at udfordre, inspirere og “forstyrre”, så I når videre end de åbenlyse løsninger, og vi ser det som en af vores vigtigste opgaver, at hjælpe jer med at træffe de rigtige beslutninger ved at få jer til at tænke jer godt om.

Vores strategiske ledelse af projekter handler om at have øje for projektets udviklingsmuligheder via lederskab, dialog og kreativitet/ samskabelse. Vores opgave som strategiske projektledere er at skrue op for kreativiteten og bringe flere mennesker med forskellige kompetencer sammen og få flere perspektiver i spil.

Proces Arkitekter har en systemisk og anerkenden­de tilgang til processer og projekter. I den tankegang ligger en erkendelse af, at der er flere sandheder, fordi mennesker oplever tingene forskelligt. Sproget gør det muligt for os at samstemme vores handlinger, og kom­munikationen gør det muligt for os at skabe en fælles virkelighedsforståelse.

Vores kernekompetencer er blandt andet behovs­afklaring og brugerinddragelse, samt facilitering af workshops. Vi har gennem mere end 14 år varetaget procesdesign og proces­ledelse af brugerinddragelse i flere institutions-, skole- og undervis­ningsbyggerier. Og vi ELSKER det!

Kontakt Pernille Klemmetsby for at høre mere.

Energirammeberegninger

Energirådgivning indgår som en integreret og naturlig del af vores rådgivning. Vi bruger beregningsprogrammet Be18 til beregning af bygningers energibehov og til at udregne energibehov og energiforbrug i nybyggeri. Programmet bruges, når man skal dokumentere, at en bygning opfylder energibestemmelserne i bygningsreglementet.

Energirammeberegningen vedlægges sammen med tegningerne til ansøgningen om byggetilladelsen som dokumentation for, at bygningen lever op til bygningsreglementets gældende energikrav.

Der er en samfundsmæssig forpligtelse i at nedbringe bygningers energiforbrug. Derudover er der også en klar økonomisk fordel for jer som bygherre ved at nedbringe energiforbruget. Vi er som jeres rådgivere skarpe på mulighederne og følger udviklingen, så vi kan rådgive jer bedst muligt.

Shared space og arealoptimering

På vores projekter arbejder vi altid med arealoptimering for at sikre, at der ikke bygges mere, end der reelt er behov for. Derudover arbejder vi også ofte med Shared Space, der ud over arealbesparelser også giver værdi i form af synergieffekter.

Den intensiverede brug medvirker til øget bæredygtighed i bygningsmassen.

Proces Arkitekter har lavet mange projekter med samlokalisering af skoler, fritidsklubber og SFO, da funktionskravene til disse bygninger og lokaler er sammenlignelige, og bruges af den samme gruppe brugere men på forskellige tidspunkter af dagen.

Derudover har vi varetaget brugerinddragelsesprocessen for visionen for et nyt Sundheds- og Frivillighus i Aarhus Kommune og udarbejdet funktionsprogrammet dertil med fokus på arealoptimering og synergiskabelse.